71. Thuiszitter? Liever niet!

Inleiding

De groep D/SH leerlingen is zeer divers en omvat in principe alle typen leerlingen die ook te vinden zijn bij horende leerlingen. Aan al die verschillende D/SH leerlingen bieden zowel de Polanoschool als Signis onderwijs. Een speciale groep wordt daarbij gevormd door leerlingen met psychiatrische problematiek. Om aan hun speciale onderwijs- en zorgbehoeften te voldoen werken beide scholen nauw samen met de GGMD.

Inhoud

In 2016 begon de samenwerking met de GGMD in Amsterdam na invoering van het project Psywel. In Rotterdam werd er kort daarop een groep gestart met leerlingen die gedragsmatig niet meer konden participeren binnen het geboden onderwijs. Op beide scholen werden zogenaamde plusklassen ingericht waarbij onderwijs en zorg geboden wordt. Het opstarten en de struggles die dat met zich meebrengt, de meerwaarde van pedagogisch behandelaren in de school, de korte lijnen met de GGMD en de verschillende mogelijkheden die er zijn, willen we belichten in de lezing. Uiteraard zijn er voorbeelden van best practice te delen.

Toepasbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat een hoog percentage D/SH leerlingen (ernstige)psychiatrische problematiek heeft of krijgt. Door deze problematiek vroegtijdig te screenen of te signaleren en behandeling binnen het onderwijs mogelijk te maken, kunnen wij bieden wat de leerling nodig heeft om te kunnen participeren op school en in de maatschappij.

Doelgroep

De samenwerking vindt plaats binnen scholen van Auris en Kentalis voor D/SH leerlingen, maar ook in den lande in het reguliere veld in samenwerking met de samenwerkingsverbanden. Wij spitsen ons toe op de D/SH populatie.

Verbinding met thema

Nauwe samenwerking tussen onderwijs, zorg en ouders bij vroegtijdige interventie, is van groot belang om participatie in de maatschappij  van leerlingen met ernstige psychiatrische problematiek te waarborgen.    

Karin van Vianen is teamleider op de Auris Dr. M. Polanoschool. De vragen die het onderwijs aan D/SH leerlingen met zich meenemen, zijn een uitdaging. Een van de mooie bijdragen die zij levert is samen te werken met verschillende partijen als dat het beste is voor een leerling.

 Marjan Rakké is afdelingsdirecteur van Kentalis Signis SO D/SH. Komen tot het meest passende onderwijs door te kijken vanuit verschillende perspectieven is ons doel. De onderwijsbehoefte van de leerling centraal stellen en uitgaan van wat wél mogelijk is, ook bij leerlingen met ernstige psychiatrische problematiek, dat is waarop zij inzet.