65. Gebarentaal in elk Klaslokaal

Inleiding

In oktober 2018 ging de actie Gebarentaal in elk Klaslokaal van start. Middels een klein lespakket dat zich richt op kinderen van 7-14 jaar kan een heel grote groep kennis maken met gebarentaal. Het pakket bestaat uit een werkboek met digitale leeromgeving voor kinderen en een lesbrief voor leerkrachten die er mee aan de slag willen. Binnen twee weken werden hier meer dan honderd scholen enthousiast voor gemaakt, en naar schatting 2500-3500 kinderen kregen les van vrijwilligers zoals gebarende ouders en studenten van de Hogeschool Utrecht.

Inhoud

Hoe kunnen meer reguliere scholen enthousiast gemaakt worden voor gebarentaal, en hoe zorgen we ervoor dat uiteindelijk alle scholen in Nederland gebarentaal een plek geven in het onderwijs? Wat is er nodig om dit op meerdere niveaus in basis- en voortgezet onderwijs te verankeren? De belangstelling voor tweetalig onderwijs in Nederlands-Engels neemt toe, en toont dat scholen de ruimte hebben om dit serieus aan te pakken. Hoe zouden cluster-2-professionals hier een rol in kunnen spelen, en zo via een onverwachte weg de weg plaveien naar een onderwijswereld waar inclusie van dove kinderen een stuk gemakkelijker wordt? In deze lezing wordt de achtergrond geschetst, en aan de hand van stellingen met het publiek gediscussieerd over een nieuwe toekomst voor gebarentaal in Nederland.

Toepasbaarheid

Na het volgen van deze lezing ga je naar huis met nieuwe en verfrissende ideeën als het gaat om ‘het enthousiast maken van het regulier onderwijs voor het maken van een gebaar’. Je hebt meer achtergrond kennis opgedaan over de actie ‘gebarentaal in elk klaslokaal’ waardoor je dit nu beter onder de aandacht kan brengen bij andere en ook jij kan er nu beter mee uit de voeten (handen).

Doelgroep

Alle deelnemers

Verbinding met het thema

Participatie wordt vaak bekeken als van toepassing op een minderheid: participatie van doven aan de samenleving. Minderheden als Doven staan echter niet buiten de samenleving, ze zijn de samenleving. Het leren van gebarentaal door alle kinderen in Nederland draagt bij aan een inclusieve samenleving: horende kinderen krijgen de beschikking over een extra taal, een extra mogelijkheid om te communiceren in situaties waarin visuele communicatie te prefereren is. Als er doven of slechthorenden aanwezig zijn, maar ook als ze zelf (door lawaai of afstand) niet goed kunnen horen.

Onno Crasborn is hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud Universiteit en is ook opgeleid als tolk gebarentaal. Zijn onderzoeksgroep richt zich op het beter begrijpen van communicatie tussen doven binnen Nederland, maar ook internationaal. Hij zet zich in voor het bredere gebruik van NGT in Nederland.

 Nienke Fluitman is creatief en innovatief ondernemer met gebaren. Nienke is HBO-gediplomeerd docent Nederlandse Gebarentaal. Met haar bedrijf wil zij gebaren een plek geven in de horende wereld, hiervoor ontwikkelt zij educatieve producten voor bedrijven en zorginstellingen voor horende mensen. Van leek tot professional weet zij te bereiken.