57. De invloed van leerkracht verwachtingen op feedback

Inleiding
Kansenongelijkheid en de relatie die leerkrachtverwachtingen hierbij spelen, zijn een hot item in het passend onderwijs. Leerkrachten handelen deels op basis van hun verwachtingen en we weten dat deze verwachtingen niet alleen op prestaties van leerlingen zijn gebaseerd, maar ook op bijvoorbeeld het opleidingsniveau van hun ouders of speciale onderwijsbehoeften (Jussim & Harber 2005, Rubie-Davies 2015). Hattie (2013) toont aan dat feedback een effectief middel is om leerlingen verder te brengen in hun ontwikkeling en hen zelf te ‘leren leren’, mits er feedback op het proces of de metacognitie gegeven wordt. De valkuil is dat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (waaronder de cluster 2 leerlingen) teveel aan de hand meegenomen worden waardoor juist zij veel minder ‘leren leren’ en onvoldoende 21ste eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Dit vormde de aanleiding tot het opzetten van onderzoek op basisscholen met als doel te onderzoeken welke feedback leerkrachten geven aan leerlingen van wie zij lage verwachtingen hebben. Hiervoor zijn de feedbackcategorieën van Hattie (2013; taak, proces, metacognitief en de leerling zelf) als uitgangspunt genomen.   


Inhoud
In deze minilezing krijgt u zicht op factoren die leerkrachtverwachtingen beïnvloeden en wat de invloed van deze verwachtingen is o.a. op gegeven feedback.

Toepasbaarheid
Na het volgen van deze minilezing bent u zich meer bewust van hoe we ons handelen zodanig kunnen aanpassen dat we meer kansengelijkheid voor leerlingen kunnen creëren.


Doelgroep
Onderwijsprofessionals die werken met leerkrachten en/of leerlingen in het primair en/of speciaal onderwijs.


Verbinding met het thema
Als wij daadwerkelijk werk willen maken van Samen Leven! zullen we ons in het onderwijs bewust moeten worden van hoe we alle leerlingen uitdagen om zich zodanig te ontwikkelen dat zij zelfredzaam worden. Juist bij cluster 2 leerlingen kan feedback die hen zelf ‘leert leren’ hieraan een bijdrage leveren.

 

 Annelies Keller werkt als ambulant dienstverlener cluster 2. Zij heeft psychologie en onderwijskunde gestudeerd. In haar afstudeeronderzoek kwamen beide disciplines samen in haar onderzoek naar de invloed van leerkrachtverwachtingen op feedback die leerkrachten aan hun leerlingen geven.