50. Leren participeren!*

Inleiding

Als blijkt dat een jong kind slechthorend of doof is, worden alle zeilen bijgezet om ervoor te zorgen dat zijn/haar ontwikkeling zo min mogelijk wordt belemmerd. Als de leerling de middelbare schoolleeftijd heeft bereikt, wordt er steeds meer appèl gedaan op zijn zelfstandigheid.  Daarnaast speelt puberproblematiek een grote rol in het VO en kan er een discrepantie zijn tussen de verwachtingen van ouders en de wensen van het dove of slechthorende kind. Zowel de overgang van PO naar VO als de ontwikkeling van kind naar jongvolwassene vragen om flexibiliteit en continue aanpassingen van  het begeleidingsplan.

Inhoud

Tijdens deze minilezing willen we graag ingaan op wat de AB’er kan betekenen voor de leerling/student, maar ook voor de docenten binnen het VO/MBO. We zullen praktische voorbeelden en ervaringen met jullie delen . Waar lopen de leerlingen/studenten en wij tegenaan? Wat betekent dit voor de begeleiding? Specifieke onderwerpen die aan bod zullen komen zijn de overgang van PO naar VO, de sociaalemotionele ontwikkeling van de jongere, de inzet van ondersteunende middelen, zelfredzaamheid en mogelijke aanpassingen voor toetsen en examens.  

Toepasbaarheid

Het bijwonen van deze minilezing zal ertoe bijdragen dat u meer handvatten heeft om slechthorende en dove kinderen in een zeer kwetsbare levens fase zo te begeleiden dat zij maximaal kunnen participeren in het regulier onderwijs. U leert welke praktische hulp u kunt bieden, welke technische hulpmiddelen er zijn en welke aanpassingen aan lesstof en examinering mogelijk zijn om dit te bereiken.

Doelgroep

AB’ers uit het VO of MBO, AB’ers uit het PO, maar ook docenten van het V(S)O

Verbinding met thema (Participatie): Door met elkaar te zoeken naar een goede en werkzame begeleiding, streven we naar een zo  optimaal mogelijke participatie in het reguliere onderwijs.

Marjolijn is werkzaam als AB’er bij Kentalis sinds 2 jaar. Daarvoor 11 jaar als AB’er bij Auris.

 Esther Borgers is sinds vorig jaar AB’er bij Kentalis en heeft 17 jaar als AB’er bij Auris gewerkt. Beiden hebben veel ervaring met het begeleiden van SH/Doof leerlingen in het PO, VO en MBO.