42. Nieuwe inzichten in de diagnostiek van meertalige kleuters met de Schlichting Tests

Het doel van de Masterclass is om in te gaan op de taaldiagnostiek bij Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kleuters, door methodieken te presenteren om kinderen  met een taalachterstand te onderscheiden van kinderen met een TOS. Allereerst worden gegevens gepresenteerd van een onderzoek naar de taalvaardigheid van deze groepen gemeten met de Schlichting Tests. Vervolgens wordt ingegaan op  de interpretatie van de gegevens van deze groepen. Als eerste is dat de Grenstoetsing waarbij het afnemen van twee delen van de Schlichting Test een sterke indicatie geeft van wel of geen TOS. Vervolgens wordt ingegaan op de gemiddelde scores bij vijf groepen: kinderen met een Turkse herkomst bij wie in het gezin hoofdzakelijk Turks, of half Turks/half Nederlands gesproken wordt, kinderen met een Marokkaanse herkomst bij wie in het gezin hoofdzakelijk Marokkaans, half Marokkaans/half Nederlands of hoofdzakelijk Nederlands gesproken.

Vier gevalsstudies zullen worden gepresenteerd.

In de workshop van de Masterclass worden deelnemers uitgenodigd de nieuwe methodieken te oefenen aan de hand van diverse gevalsstudies.

De deelnemers wordt geadviseerd om van te voren het artikel Taaldiagnose-ondersteunende methoden bij Turks- Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kleuters (Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jan/feb 2018) te lezen, dat u zal worden toegestuurd.

Helga Develing deed de opleiding logopedie in Leiden. Na haar afstuderen was ze in diverse werkvelden actief, o.a. in het SBO en SO. Nu werkt zij als logopedist bij de NSDSK, op 'de Ster' in Leiden, een peutercommunicatiegroep voor kinderen met TOS. Daarnaast werkt zij als logopedist op Auris College Leiden, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast geeft zij de cursus MetaTaal aan logopedisten, deed onderzoek naar de inzetbaarheid van MetaTaal bij de lessen Engels als vreemde taal en is trainer 'Ervaar TOS'. 

Liesbeth Schlichting is onafhankelijk onderzoeker. Zij houdt zich bezig met taalontwikkeling, taaltherapie en taaldiagnostiek van eentalige en meertalige kinderen.

Trudy de Koning is werkzaam als kllnisch linquïst in het UMC Utrecht, afdeling KNO: Kind & Communicatie en Cochleaire Implantatie.

‘Rita Meijer heeft de opleiding logopedie in Groningen gevolgd. Zij heeft in verschillende instellingen gewerkt: speciaal onderwijs, verpleeghuis, ziekenhuis, GGD en zij werkt sinds 2001 in haar eigen praktijk in Deventer. Hier onderzoekt en behandelt zij kinderen en volwassenen met uiteenlopende logopedische stoornissen, waar onder veel kinderen met een TOS. Deels zijn dit meertalige kinderen. Daarnaast begeleidt zij volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren en problemen hebben om dit verstaanbaar uit te spreken.’