33. Denk in mogelijkheden i.p.v. in beperkingen!

Inleiding

‘Zelfregie van de leerling over het eigen leerproces’ is één van de ontwikkelspeerpunten van VSO  cluster 2 school de Taalbrug om met haar onderwijs te anticiperen op maatschappelijke veranderingen, waarbij steeds meer van mensen met een beperking verwacht wordt. Ook mensen met een beperking dienen vanwege de Participatiewet voorbereid te worden op een werkzaam leven in de maatschappij. Mogelijk is er sprake van overbescherming of aangeleerde hulpeloosheid bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, aangezien er steeds meer aanwijzingen zijn dat deze doelgroep ook zelfregulerend leren kan leren (Mitchell, 2015). Uit het praktijkonderzoek dat Lotje Tonnaer-van Baalen op haar werkplek verrichte voor de Master Leren en Inoveren kwam naar voren dat de overtuigingen van leerkrachten van VSO de Taalbrug over de ontwikkelmogelijkheden van hun leerlingen gepaard leken te gaan met specifiek leerkrachthandelen.

Inhoud

In de minilezing zal de opzet van het praktijkonderzoek, dat plaatsvond op de afdeling Arbeid en Dagbesteding, worden besproken en zullen de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Ook zal aandacht worden besteed aan hoe het praktijkonderzoek een vervolg heeft gekregen binnen de school. Deelnemers zullen d.m.v. discussie in kleine groepjes uitgenodigd worden hun mening te geven en ervaringen te delen.

Toepasbaarheid

De parallelsessie daagt u uit om uw eigen mindset over de ontwikkelmogelijkheden van uw doelgroep onder de loep te nemen met het oog op participatie.

Doelgroep

De parallelsessie is bedoeld voor alle belangstellenden, zowel werkzaam in het onderwijs als in de zorg. Er is geen bepaald kennis/ervaringsniveau vereist.

Verbinding met thema

Bewust worden van je eigen overtuigingen ten aanzien van ontwikkelmogelijkheden van je doelgroep, kan een eerste stap zijn om hun participatie in de samenleving te bevorderen.

 Lotje Tonnaer-van Baalen werkt als logopedist op VSO de Taalbrug en heeft recent de Master Leren en Innoveren behaald aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Voor deze opleiding heeft zij een praktijkonderzoek op haar werkplek verricht over de overtuigingen van leerkrachten over de capaciteiten van leerlingen in relatie tot het leerkrachthandelen. Dit praktijkonderzoek is genomineerd voor de Fontys onderzoeksprijs Master in Education 2019 (vanuit de MLI, MLE en MEN) .