27." Gehoorscreening; laat ons bij het begin beginnen"

Inleiding

Vele onderzoeken tonen aan dat vroeg starten met passende interventies bij kinderen met gehoorverlies leiden tot betere ontwikkelingskansen. Al in 1998 toonde Yoshinaga aan dat beginnen voor de leeftijd van 6 maanden de kansen op een beter verlopende taalontwikkeling aanzienlijk vergrootte. Recent publiceerde Yoshinaga een studie op basis waarvan zij concludeert dat dit omslagpunt zelfs op de leeftijd van 3 maanden lijkt te liggen als we kijken naar woordenschatontwikkeling. Hoe verhoudt het Nederlandse programma voor gehoorscreening zich eigenlijk tot dit soort internationale richtlijnen. Halen wij dit soort streefleeftijden of schieten we daar ver over heen?

Inhoud

In deze parallelsessie wordt ingegaan op de opzet van de gehoorscreening in Nederland, de kwaliteit van het programma qua opbrengst en tijdigheid van diagnostiek en start van interventie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de prevalentie van aangeboren gehoorverlies op de babyleeftijd. Uw  kennis met betrekking tot de vroegsignalering in Nederland zal regelmatig worden getest gedurende de parallelsessie.

Toepasbaarheid

Na deze parallelsessie bent u volledig op de hoogte van de opzet en opbrengst van de gehoorscreening en weet u hoe wij internationaal presteren. U kent de feiten en kengetallen van de vroegsignalering en kan deze overdragen aan anderen. U weet waar uw cliënt of leerling vandaan komt.  Want laten we eerlijk zijn, al het werk in zorg en onderwijs begint bij de vroege opsporing van slechthorende en dove baby’s. Laat ons bij het begin beginnen dus!

Doelgroep

Elke belangstellende professional of manager werkzaam in zorg of onderwijs.

Verbinding met het thema

Vroeg beginnen met passende zorg is essentieel voor een gunstige ontwikkeling en daarmee is de vroegsignalering de eerste bouwsteen voor optimale participatie. Daarom laten wij in deze sessie zien hoe we bij het begin van participatie beginnen.

Noëlle Uilenburg is orthopedagoog, werkzaam als manager van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling en de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen bij de NSDSK. Deze afdeling VOG ondersteunt de uitvoering van neonatale gehoorscreening in Nederland. Als uitvoerend onderzoeker is Noëlle actief op het gebied van vroegsignalering en evidence based richtlijnontwikkeling.  

 Rosanne van der Zee is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is van huis uit taalkundige, maar betrokken bij een breed scala aan pedagogisch/psychologische projecten.  Daarnaast ondersteunt zij de afdeling VOG van de NSDSK bij de dataverzameling en dataverwerking ter ondersteuning van de landelijke monitoring van de gehoorscreening en werkt zij samen met Noëlle Uilenburg aan diverse opdrachtonderzoeken naar de gehoorscreening in opdracht van het RIVM centrum voor bevolkingsonderzoek.