19. Participatieproblemen bij kinderen met TOS/AVP

Inleiding

Binnen de taalteams van Adelante A&C wordt met name diagnostiek naar spraak-taal verricht. Hierbij staat vooral de stoornis centraal. Dit strookt niet met de ICF-gedachte, maar ook niet met de huidige maatschappelijke tendensen. Er is (te) weinig aandacht voor de participatieproblemen die deze stoornis met zich meebrengt.

Indien we in staat zijn om de participatieproblemen van kinderen met problemen op gebied van spraak-taal goed in kaart te brengen, te remediëren en te evalueren, bieden we deze kinderen een gezonde basis in de groei naar volwassenheid.

Inhoud

In de minilezing presenteren we de bevindingen van ons onderzoek  “Participatieproblemen bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en/of auditieve verwerkingsproblemen (AVP)”. De mogelijkheden om participatie in de communicatie in kaart te brengen worden besproken. We geven een toelichting over de uitkomsten van ons onderzoek waarbij verschillende vragenlijsten werden ingezet. Hierbij wordt verder ingegaan op de participatieproblemen van de verschillende doelgroepen. Vervolgens stellen we een geschikte vragenlijst voor. Ook komt een gespreksinstrument om de participatieproblemen met ouders te bespreken aan bod.  

Toepasbaarheid

Aan het eind van deze lezing ben je bekend met een praktisch toepasbaar instrument om participatieproblemen die voortkomen uit een taalprobleem in kaart te brengen en hierover met ouders in gesprek te gaan.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor professionals die oog hebben voor participatieproblemen van kinderen met taalproblemen.

Marijke Zoons, spraak-taalpatholoog, orthopedagoog, is werkzaam binnen team Taal van Adelante Audiologie & Communicatie. Naast de diagnostiek bij kinderen met spraaktaalproblemen, is zij betrokken bij een aantal projecten binnen Adelante. 

Nicolle Tissen, orthopedagoog, is werkzaam binnen team Taal van Adelante Audiologie & Communicatie. Naast de diagnostiek bij kinderen met spraaktaalproblemen, is zij betrokken bij een aantal projecten binnen Adelante.