16. Ondersteunende gebaren in cluster-2: eindresultaten

Inleiding Binnen het cluster-2 onderwijs wordt gebruik gemaakt van Nederlands met Gebaren (NmG). Volgens de ervaringen van professionals die NmG gebruiken, dragen deze gebaren bij aan een beter taalbegrip en aan taalleren door dove/slechthorende (DSH) kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Er is echter nog weinig wetenschappelijke onderbouwing voor deze bewering. Het huidige project richt zich op deze vraag. Uit een deelproject bleek dat DSH kinderen in speciaal onderwijs meer woorden hadden onthouden die ze met een gebaar aangeboden hadden gekregen. Bij kinderen met een TOS die enkel problemen hebben op gebied van de actieve woordenschat en bij zich normaal ontwikkelende kinderen was dit effect echter niet zichtbaar. Daarom ging vervolgonderzoek in op welke kinderen met een TOS baat hebben bij ondersteunende gebaren voor woordleren. Hiervoor is een grote groep kinderen met TOS getest, ongeacht de problematiek. Daarbij is onderzocht of taal- en cognitieve taken samenhingen met woordleren met ondersteunende gebaren. Verder is er onderzocht of DSH kinderen uit regulier onderwijs die niet of nauwelijks gebaren gebruiken evenveel baat hebben bij ondersteunende gebaren als de DSH kinderen uit speciaal onderwijs.
Inhoud In deze parallelsessie wordt u op de hoogte gebracht van de aanleiding van dit onderzoek en van de resultaten van de studies met TOS kinderen uit het cluster-2 onderwijs en DSH kinderen uit regulier onderwijs. Verder is er ruimte voor discussie.
Toepasbaarheid Na deze parallelsessie heeft u nieuwe kennis opgedaan over het gebruik van NmG. Verder kan deze kennis aanzetten tot discussie binnen uw organisatie.
Doelgroep Deze parallelsessie is bedoeld voor alle belangstellenden. Voorkennis is niet nodig.

Verbinding met thema Beheersing van gesproken taal is van groot belang voor het goed kunnen participeren in de maatschappij. Deze lezing geeft inzicht in het gebruik van ondersteunende gebaren voor het leren begrijpen van gesproken woorden zonder gebaar.

Lian van Berkel heeft na haar studies aan de Radboud Universiteit gewerkt als onderzoeksassistent op gebied van multimodale communicatie. Daarna is zij op het onderwerp van de lezing als promovenda aangesteld aan de RU, met financiĆ«le ondersteuning van Kentalis.